Sự kiện

Nhiệm vụ Dã Tẩu

14:17 PM [19/02/2022]

MỐC THƯỞNG 4500 NHIỆM VỤ DÃ TẨU

PHẦN THƯỞNG THEO MỐC

  • Hoàn thành nhiệm vu đến sợ lượng nhất định , nhân sĩ có thể nhận các phần thưởng hấp dẫn bên dưới .


Giới hạn nhiệm vụ :
  • 40 nhiệm vụ / ngày .
Lưu ý :
  • Có thể dùng 2xu để hoàn thành nhiệm vụ nhanh .

MỐC NHIỆM VỤ

PHẦN THƯỞNG

500

 Ngọc bội hiệp cốt , nhu tình

1.000

Định quốc cao cấp

1.500

 Hiệp cốt, Nhu tình cao cấp

2.000

Định quốc cao cấp

2.500

 Hiệp cốt, Nhu tình cao cấp

3.000

Ngẫu nhiên trang bị An Bang

3.500

Hiệp cốt, Nhu tình cao cấp

4.000

Ngẫu nhiên trang bị An Bang

4.500

 Trang bị Hoàng Kim Môn Phái

(ngẫu nhiên môn phái , không khóa , vĩnh viễn)