Hướng dẫn

Nhiệm vụ Thương Hội

14:47 PM [16/11/2021]

                                     Hướng dẫn nhiệm vụ Thương Hội

Điều kiện:

1. Từ lv 145 

2. Người chơi phải có bang hội.

3. 1 tuần làm nhiệm vụ 1 lần không được cộng dồn. 

Nhận nhiệm vụ ở Phượng Tượng - Viên Ngoại

yêu cầu các bạn thu thập 20 pdd, 2 bntk, 2 xltk, 10 hộ tiêu lệnh - vận tiêu, 6 hoa tai - giết người trong săn bắnPhần Thưởng:


1 tỷ exp,

10 bảo tàng vàng,

10 bảo tàng bạc,

20 rương hkmp.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Kính Bút