Hướng dẫn

Nhiệm vụ Thương Hội

07:07 AM [13/08/2022]

                                     Hướng dẫn nhiệm vụ Thương Hội

Điều kiện:

1. Sẽ cập nhật theo top 100 thế giới. 

2. Người chơi phải có bang hội.

3. 1 tuần làm nhiệm vụ 1 lần không được cộng dồn. 

Nhận nhiệm vụ ở Phượng Tượng - Viên Ngoại

yêu cầu các bạn thu thập 10 pdd, 2 bntk, 2 xltk, 10 hộ tiêu lệnh - vận tiêu, 12 hoa tai - giết người trong săn bắn hoặc đi hoạt động viêm đế.Phần Thưởng:


100 triệu exp,

10 bảo tàng vàng,

10 bảo tàng bạc,

200 vạn.

1 phi phong ( hsd 1 tuan)

1 an thu ( hsd 1 tuan)

40 tiền đồng.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Kính Bút