Tin Tức

Trùng Luyện Trang Bị HKMP

16:26 PM [22/02/2024]

BTC Xin phép hướng dẫn cách trùng luyện trang bị HKMP


Điều kiện:
-    Trang bị HKMP
-    500 vạn
- 250 xu
-    10 Thiên Tinh Khoách Thạch 

1. Đại hiệp có trang bị hkmp bất kì ( khóa hoặc không khóa)


2. Chọn chức năng đổi trang bị HKMP


3. Đặt trang bị  vào chọn xác định


4. Sẽ trả lại đại hiệp 1 rương HKMP

Lưu ý:
Trang bị hoàn toàn là random option mặc định theo hệ thống.

Không thể chọn môn phái.

Sau khi trùng luyện có thể giao dịch mua bán.