Tin Tức

Trùng Luyện Trang Bị HKMP

16:01 PM [31/05/2024]

BTC Xin phép hướng dẫn cách trùng luyện Vũ Khí HKMP


1. Trùng Luyện Trang Bị Không Khoá - Ăn Boss

- Gặp thợ rèn thần bí Lâm An. Cần x5 Thuỷ Tinh 3 loại, x5 THBT, x10 Thiên Tinh Thạch và 250 vạn. Dòng thuộc tính sẽ thay đổi.


Lưu ý:
Trang bị hoàn toàn là random option mặc định theo hệ thống.