Tin Tức

Mặt nạ Kim Ô - Minh Phượng

23:17 PM [13/12/2023]

Mặt Nạ Kim Ô – Minh Phượng.

Nam

 

TVB – Kim Ô                             Thiếu Lâm – Kim Ô                    5D-ĐM- Kim Ô                   Nga Mi- TY – Kim Ô

 

 

CB- Kim Ô                                   TN- Kim Ô                                    VD- CL – Kim Ô                  TVB- Minh Phượng

 

 

Thiếu Lâm – Minh Phượng       5D- Minh Phượng             DM-Minh Phượng                  CB- Minh Phượng

 

 Nga Mi - Thúy yên Không có

 

TN – Minh Phượng               VD-Minh Phượng                       CL-Minh Phượng

 

Lưu ý: Nam Minh Phượng  Nga My – Thúy Yên Không có hình.

 

Nữ

 

TVB- Kim Ô                              TL- Kim Ô                                        DM- 5D- Kim Ô                  NM – TY – Kim Ô

 

 

CB- Kim Ô                           TN – Kim Ô                            CL- VD Kim Ô                                    TVB- Minh Phượng

 

 

 

5D – Minh Phượng                          DM- Minh Phượng          NM- Minh Phượng          TY-Minh Phượng

 

 

TN- Minh Phượng              CB – Minh Phượng                        VD- Minh Phượng            CL- Minh Phượng

 

Lưu ý: Nữ Minh Phượng – Thiếu Lâm không có hình.