Tin Tức

Bí Cảnh - Thiên Bảo Khố - Xu

16:13 PM [30/05/2024]

Điều chỉnh mới & thay đổi

 • Có 7 bản đồ Thiên Bảo Khố khác nhau ở 7 thành. Không sợ bị đồ sát khi tham gia Thiên Bảo Khố.
 • Chỉ có 9 Boss Bảo Khố Thủ Hộ Giả, 9 NPC Bảo Rương được đánh số từ 1 - 9 trong các vị trí đất đỏ ở bản đồ Thiên Bảo Khố.

Tín Sứ

Tín Sứ

Cách vào Ải Thiên Bảo Khố

 • Đến gặp Dịch Quan ở các Thành để tiếp nhận nhiệm vụ. Yêu cầu: 10 vạn lượng
 • Gặp Xa Phu để được đưa vào Bản đồ Thiên Bảo Khố.
 • Đối thoại với Dịch Quan ở trong bản đồ, chọn dòng "bắt đầu nhệm vụ” để bắt đầu tính thời gian làm nhiệm vụ.
 • Yêu cầu mở ít nhất 3 Bảo Rương trong bản đồ.
 • Mỗi Bảo Rương sẽ có 1 tên Hộ Bảo (NPC giữ rương) đứng canh, cần phải đánh bại Hộ Bảo thì mới có thể mở được Bảo Rương.
 • Đánh bại Hộ Bảo sẽ nhận  và mở rương nhận được 1tr, 2tr, 3tr điểm kinh nghiệm + 1-3xu/lần mở rương.
 • Khi mở được 3 Bảo Rương (hoặc nhiều hơn) đến gặp Tiêu Trấn (172/152) trả nhiệm vụ.
 • Được đưa về gặp Dịch Quan trong bản đồ, đối thoại với Dịch Quan để rời khỏi ải.
 • Về gặp Dịch Quan thành đã nhận nhiệm vụ để trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng.

 

Hướng dẫn tham gia

 • Điều kiện nhận nhiệm vụ:
  • Điểm uy danh: Từ 20 điểm trở lên, kiểm tra điều kiện tại NPC Dịch Quan trong bản đồ Thiên Bảo Khố.
 • Nhận nhiệm vụ Tín Sứ ở NPC Dịch Quan trong bản đồ Thiên Bảo Khố có 2 trường hợp:
  • Cá nhân riêng lẻ: Nhận được 1 số gồm 5 chữ số kết hợp có dạng ABCDE.
  • Tổ đội: Chỉ đội trưởng mới có thể nhận nhiệm vụ. Sau khi đội trưởng nhận nhiệm vụ thì từng thành viên trong tổ đội sẽ nhận được 1 số gồm 5 chữ số kết hợp có dạng ABCDE.
 • Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ: Cá nhân phải mở rương theo đúng thứ tự vị trí A->B->C->D->E. (A,B,C,D,E: Là 5 chữ số ngẫu nhiên từ 1 - 9).
 • Điều kiện mở rương: Bất kỳ thành viên nào trong tổ đội kết thúc được Boss ở gần rương thì tất cả thành viên trong tổ đội đều có thể mở rương gần đó nếu họ đứng gần vị trí Boss bị tiêu diệt.
 • Nhiệm vụ chỉ thất bại: Khi cá nhân mở rương không đúng thứ tự. Và việc về thành dưỡng sức hay tự thoát khỏi bản đồ Thiên Bảo Khố thì không tính là nhiệm vụ thất bại.
 • Nhấn phím F12, mục Tín Sứ xem: Số ABCDE trong nhiệm vụ và tiến trình nhiệm vụ.

 • Có thể mua lệnh bài thiên bảo khố để tăng 2 lần đi