Tin Tức

Bang Hội và Khu Vực Bang Hội

13:23 PM [20/06/2023]Điều kiện lập Bang

  • Tất cả nhân vật có đẳng cấp từ 60 trở lên.
  • Đã xuất sư và không thuộc môn phái nào.
  • Hiện không là Bang chủ hay thành viên của bất kỳ bang phái nào.
  • Hành trang có sẵn 100 vạn lượng.
  • Đến gặp NPC Kim Sơn Chưởng Môn, tại bản đồ Hoa Sơn Cảnh Kỷ Trường (294/218). ( xa phu thôn - khu vực luyện công - Hoa Sơn )
  • Chú ý: Lập Bang cần Nhạc Vương Kiếm, 100 vạn, 100 điểm danh vọng, 30 điểm lãnh đạo.

Võ Lâm Truyền Kỳ - Tình Trong Thiên Hạ

Quy tắc lập Bang

Nhân vật thỏa các điều kiện trên đến gặp NPC KiM Sơn Chưởng Môn và đối thoại:

Võ Lâm Truyền Kỳ - Tình Trong Thiên Hạ

Đồng ý các điều kiện trên, chọn dòng “Ta muốn thành lập Bang hội” để tiếp tục.

Võ Lâm Truyền Kỳ - Tình Trong Thiên Hạ

Quy tắc trong Bang hội

  • Tên Bang hội không được dài hơn 8 ký tự.
  • Mỗi Bang hội có tối đa 150 thành viên.
  • Xác nhận các điều kiện trên thì chọn “Sử dụng” để tiến hành lập Bang.

Võ Lâm Truyền Kỳ - Tình Trong Thiên Hạ

Võ Lâm Truyền Kỳ - Tình Trong Thiên Hạ

Khu Vực Bang Hội:
Sau khi thành lập bang hội 1 ngày, sẽ mở chức năng Khu vực bang hội
Map này chỉ cho phép thành viên bang hội được vào train tránh đồ sát
1 Bang hội sẽ có 2 map bang
Vào khu vực này phải có phí vì là bãi vip - tránh bị đồ  sát

Điều Kiện vào Map Bang Hội:
Cần có lệnh bài khu vực bang hội - mua ở Kỳ Trân Các.

 Luyện cấp tẹt ga không lo đồ sát :))