Tin Tức

Ép Định Quốc - Hiệp Cốt - Nhu Tình - An Bang

06:43 AM [16/07/2023]

Xin phép hướng dẫn cách ép Định Quốc - Hiệp Cốt - Nhu Tình - An Bang

đầu tiên cần săn boss tiểu, đại hoàng kim hoặc tham gia các hoạt động chính trong game.

Để nhận được thẻ ghép vật phẩm.


Gặp Npc Thần Bí thương nhân ở Ba Lăng Huyện


Công Thức Ép Trang Bị:


Set Nhu Tình 10 mảnh + Phí ép 1000 xu , riêng áo Nhu Tình là 20 mảnh


Set Hiệp Cốt 10 mảnh + Phí ép 1000 xu , riêng ngọc bội Hiệp Cốt là 20 mảnh


Set Định quốc 10 mảnh + Phí ép 1000 xu , riêng nón định quốc là 20 mảnh


Set An Bang 20 mảnh + Phí ép 3000 xu , riêng dây chuyền an Bang là 30 mảnh